پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 خرداد 1398

فهرست اصلی


شهرداران سیاهکل

رديف

نام

زمان تصدي

مقام

1

فللفلي

39-1337

شهردار

2

دادفر

40-1339

شهردار

3

امجدي

1340

متصدي دفتر شهردار

4

بهنام

1340

بخشدار و سرپرست شهرداري

5

سهراب اريس

1340

كفيل بخشداري

6

بهنام

1340

بخشدار و سرپرست شهرداري

7

غفاري

1341

شهردار

8

امجدي

42-1341

سرپرست شهرداري

9

هدايت عضدي

44-1342

شهردار

10

امجدي

1344

سرپرست شهرداري

11

سهراب اريس

45-1344

شهردار

12

عليزادگان

48-1345

بخشدار و سرپرست شهرداري

13

شيرواني

1348

شهردار

14

محمد رضا شعاع شرق

49-1348

شهردار

15

پرويز پيروي

50-1349

شهردار

16

شعاع شرق

52-1350

شهردار

17

حسين نژاد

1352

سرپرست شهرداري

18

ثابت

55-1352

شهردار

19

جعفر صلحي راد

56-1355

سرپرست شهرداري

20

علي اكبر تحويلداري

58-1356

شهردار

21

جعفر صلحي راد

1358

سرپرست شهرداري

22

غلامحسين نوروزي

59-1358

شهردار

23

جمشيد عطار حميدي

60-1359

شهردار

24

فردوس شهبازي

61-1360

شهردار

25

ابراهيم شمسايي

62-1361

شهردار

26

محمد باقر انصاري

63-1362

شهردار

27

فرانوش ستوده

64-1362

شهردار

28

غلامرضا جواد پور

65-1364

شهردار

29

حسين گلريز

73-1365

شهردار

30

مهدي عليزاده

78-1373

شهردار

31

علي زكي پور

1378

سرپرست شهرداري

32

احمد رهبر

82-1378

شهردار

33

علي قاسمي نژاد آسيابر

1382

سرپرست شهرداري

34

طهمورث خوشنام

84-1382

سرپرست شهرداري

35

مهدي خرسندي

1384

 

36

فرهاد گياهي

1385

شهردار

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0