پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


     متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از واحد درآمد درخواست نمایند:

  •  استعلام اداره ثبت
  •  استعلام نقل و انتقال دفتر خانه
  •  استعلام بانک
  •  استعلام زمین شهری


   


  5.5.0.0
  گروه دورانV5.5.0.0